Διαγνωστική οδός

Η υποψία διάγνωσης Άλφα-Μαννοσίδωσης βασίζεται στον προσδιορισμό χαρακτηριστικών πολυσυμπτωματικών ευρημάτων, σε ενδελεχή κλινική εξέταση, στο αναλυτικό ιστορικό του ασθενούς και στα αποτελέσματα των διαγνωστικών εξετάσεων που περιγράφονται παρακάτω:

Ολιγοσακχαρίτες στα ούρα

Μια προκαταρκτική εξέταση μπορεί να είναι η μέτρηση συγκεντρώσεων ολιγοσακχαριτών υψηλής μαννόζης στα ούρα. Η υψηλή απέκριση ολιγοσακχαριτών πλούσιων σε μαννόζη στα ούρα είναι ενδεικτική, δεν είναι όμως διαγνωστική.1

Δραστηριότητα της όξινης άλφα-μαννοσιδάσης

Η διάγνωση επιβεβαιώνεται με τη μέτρηση της δραστηριότητας καταλοίπων άλφα-μαννοσιδάσης στα λευκοκύτταρα άλλων πυρηνωμένων κυττάρων μέσω φθορομετρικής δοκιμής.2Πρόκειται για την πλέον αξιόπιστη διαγνωστική μέθοδο, πέραν της γενετικής εξέτασης.

Γενετική εξέταση

Ο προσδιορισμός των νοσογόνων μεταλλάξεων διενεργείται σε DNA από κύτταρα του περιφερικού αίματος, με τη μέθοδο της ενίσχυσης με αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) και των 24 εξονίων MAN2B1, ενώ ακολουθεί αλληλούχιση DNA.3

Εξέταση του περιφερικού αίματος

Η οπτική μικροσκοπία ή η ηλεκτρονική μικροσκοπία διέλευσης (TEM) καταδεικνύει κενοτόπια σε επιχρίσματα μυελού των οστών και λεμφοκύτταρα από το περιφερικό αίμα στους περισσότερους ασθενείς4E . Παρά το γεγονός ότι ο εντοπισμός κενοτοπίων με το μικροσκόπιο είναι χρήσιμη μέθοδος ελέγχου, απαιτούνται συμπληρωματικοί έλεγχοι σε περίπτωση υποψίας άλφα-μαννοσίδωσης4E.

Διαγνωστικός αλγόριθμος

Πρόσφατα μια διεθνής ομάδα εμπειρογνωμόνων πρότεινε έναν διαγνωστικό αλγόριθμό για την Άλφα-Μαννοσίδωση. Προτάθηκαν δύο διαγνωστικοί αλγορίθμοι για την Άλφα-Μαννοσίδωση, ένας για ασθενείς ≤10 ετών και ένας ασθενείς >10 ετών. Στην περίπτωση των νεαρότερων ασθενών, η ακουστική δυσλειτουργία και/ή η καθυστέρηση της ομιλίας είναι τα κύρια συμπτώματα που θα πρέπει να στρέψουν τον κλινικό ιατρό στη διερεύνηση επιπρόσθετων συμπτωμάτων με μεγαλύτερη διαγνωστική αξία. Οι μεγαλύτεροι ασθενείς παρουσιάζουν διάφορες κλινικές εικόνες, και η ύπαρξη νοητικής στέρησης και η εξέλιξη κινητικής δυσλειτουργίας και/ή ψυχιατρικές εκδηλώσεις θα πρέπει να καθοδηγήσουν τον κλινικό ιατρό στην αξιολόγηση και άλλων συμπτωμάτων 5A.

Αλγόριθμοι σε ασθενείς ≤10 ετών6X

Σε ασθενείς ηλικίας ≤10 ετών, γνώμονας για τον έλεγχο για άλφα-μαννοσίδωση θα πρέπει να είναι η ακουστική δυσλειτουργία και/ή η καθυστερημένη ανάπτυξη του λόγου. Στη συνέχεια, η ύπαρξη ακουστικής δυσλειτουργίας και/ή η καθυστερημένη ανάπτυξη του λόγου θα πρέπει να καθοδηγήσουν τον κλινικό ιατρό να αναζητήσει ενδείξεις για επιπρόσθετα συμπτώματα. Εάν τα επιπρόσθετα αυτά συμπτώματα δεν εντοπιστούν, τότε μπορεί να διενεργηθεί επιπλέον παρακολούθηση ή οι ασθενείς μπορούν να παραπεμφθούν σε κέντρο μεταβολικού ελέγχου για περαιτέρω εξετάσεις κατά τη διακριτική ευχέρεια του ιατρού.

Σε περίπτωση υποψίας της ασθένειας, για ασθενείς τόσο μικρότερης όσο και μεγαλύτερης ηλικίας, συνιστάται είτε η περαιτέρω παρακολούθηση του μεταβολισμού είτε η παραπομπή για έλεγχο. Ο έλεγχος για ολιγοσακχαρίτες στα ούρα (που αποτελεί ιστορική πρακτική) ή στον ορό θεωρείται αρχικό στάδιο της διαδικασίας, ενώ η ενζυματική δραστηριότητα μπορεί επίσης να θεωρείται πρώτη επιλογή σε ορισμένα κέντρα. Ο μοριακός έλεγχος θα πρέπει να διενεργείται ως τελικό στάδιο επιβεβαίωσης. Οι αλγόριθμοι που έχουν αναπτυχθεί μπορούν να εφαρμοστούν εύκολα σε διάφορα περιβάλλοντα, και μπορεί να συμβάλουν στην έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία της Άλφα-Μαννοσίδωσης


Αλγόριθμος σε ασθενείς >10 ετών7X

Για ασθενείς ≤10 ετών, η ύπαρξη νοητικής στέρησης και η εξέλιξη κινητικής δυσλειτουργίας και/ή ψυχιατρικές εκδηλώσεις (συμπεριλαμβανομένων οξέων ψυχωτικών επεισοδίων) θα πρέπει να αποτελούν ένδειξη για αξιολόγηση του κλινικού ιστορικού για δύο από τα συμπτώματα που αναφέρονται στο σχήμα. Εάν οι προϋποθέσεις αυτές δεν πληρούνται, τότε μπορεί να διενεργείται επιπρόσθετη παρακολούθηση ή οι ασθενείς μπορούν να παραπέμπονται σε κέντρο μεταβολικού ελέγχου για περαιτέρω εξετάσεις.

  1. Malm D &Nilssen Ø. Alpha-mannosidosis. Orphanet J Rare Dis 2008;3:21
  2. Malm D &Nilssen Ø. Alpha-mannosidosis. Orphanet J Rare Dis 2008;3:21
  3. Malm D &Nilssen Ø. Alpha-mannosidosis. Orphanet J Rare Dis 2008;3:21
  4. Malm D &Nilssen Ø. Alpha-mannosidosis. Orphanet J Rare Dis 2008;3:21
  5. 5. Guffon N, et al. Mol Gen Metab. 2019;126:470.
  6. Guffon N, et al. Mol Gen Metab. 2019;126:470.
  7. Guffon N, et al. Mol Gen Metab. 2019;126:470.

Οι πληροφορίες που βρίσκονται σε αυτόν τον ιστότοπο προορίζονται μόνο για την παροχή γνώσεων σχετικά με ζητήματα υγείας που σχετίζονται με τη νόσο Άλφα-Μαννοσίδωση. Αυτές οι πληροφορίες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται αντί των συμβουλών του γιατρού ή του επαγγελματία υγείας σας. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε με το γιατρό σας. Αυτός ο ιστότοπος δημιουργήθηκε από την Chiesi Farmaceutici. Ο ιστότοπος αναπτύχθηκε σύμφωνα με τα νομικά και βιομηχανικά πρότυπα για την παροχή πληροφοριών σε επαγγελματίες υγείας και στο ευρύ κοινό σχετικά με τα θέματα της Άλφα-Μαννοσίδωσης. Η Chiesi Farmaceutici καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εισαγάγει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες. Ωστόσο, οι πληροφορίες που παρέχονται εδώ δεν είναι πλήρεις.